lanna rehab chiang mai logo

Dark red Lanna Rehab flower petal logo.